Tietosuojaseloste

Tämä on Navitas Kehitys Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Seloste on laadittu 28.8.2023. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen ja tässä tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten energyclusternorthsavo.fi-verkkosivuilla käsitellään käyttäjien henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä


Navitas Kehitys Oy, y-tunnus: 0775736-4
Wredenkatu 8, 78250 Varkaus
p. 044 740 4843
toimisto@navitas.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Sari Ronkainen (tietosuojakoordinaattori)
Katja Niiranen (tietosuojavastaava)
toimisto@navitas.fi p. 044 740 4843

Rekisterin nimi

Pohjois-Savon Energiaklusterin sidosryhmä- ja markkinointirekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella (rekisteröidyn ja
    Pohjois-Savon Energiaklusterin välinen sopimussuhde)
  • Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn
  • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ensisijaisesti on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia asiakas ja sidosryhmä yrityksen tiedot:

  • yrityksen nimi
  • yhteyshenkilön/ henkilöiden nimet
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Rekisteriin tallennettavia yhteyshenkilön/ yksityishenkilön tiedot:

  • titteli ja organisaatio, jota edustaa
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tietoja säilytetään hankeajan rahoittajan edellyttämän arkistointivelvoitteen mukaisesti viisi vuotta. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. Verkkosivusto käyttää Google Analyticsia ja muita analytiikkatyökaluja luodakseen raportteja internetsivujemme käytöstä, jotta voimme parantaa sivujamme sekä palveluamme.
Lisätietoa Google Analyticsista löytyy osoitteessa http://www.google.com/analytics. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat;

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs., 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00520 Helsinki
Vaihde: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi


Laadittu 25.08.2023. Viimeisin muutos 29.08.2023.