Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Etelä-Savon ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustuksen (JTF) haku Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois- Savossa (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) 31.12.2024 asti

19.06 @ 08:00 - 31.12 @ 17:00

JTFYRTU
Etelä-Savon ELY-keskus
Hakuilmoituksen tunnus ESAELY-078 (tämä tärkeää valita oikein järjestelmässä)
Alkaa
1.3.2024
Päättyy
31.12.2024
Haettavissa
Hakuaikatyyppi: Jatkuva hankehaku
Haun kohdealue
 • Itä-Suomi

Maakunnat

 • Pohjois-Savo
 • Pohjois-Karjala
Hankehaun kuvaus:

Etelä-Savon ELY-keskuksessa on haettavana yrityksen kehittämisavustusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta. Kyseessä on Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) jatkuva haku. Tämä haku kohdistuu Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä. Hakemuksista voidaan pyytää käsittelyvaiheessa lisätietoja. Päätökset tehdään esittelystä. Asiantuntijoiden valmistelemat päätösesitykset käsitellään ja ratkaistaan ELY-keskuksen rahoituskokouksissa. Rahoituskokouksia pidetään viikoittain. Kesälomakausi sekä vuodenvaihde saattavat tuoda vähäisiä muutoksia kokouskäytäntöön.

Hakijan on hyvä tiedostaa, että puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa käsittelyä ja voi joissakin tapauksissa johtaa koko hakemuksen hylkäämiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää käytettävissä olevien maakunnallisten määrärahojen puitteissa.

Tavoitteet

Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kehittää alueen yritysten kyvykkyyttä ja osaamista sekä kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen työllisyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja innovatiivisuus ovat keskeisiä tavoitteita.

Avustusta myöntämällä ELY-keskus jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä.

Rahoituksen suuntaaminen

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen. Lisäksi edellytetään avustettavan hankkeen olevan yrityksen toiminnan laajuuteen suhteutettuna merkittävä. Myönnettävällä avustuksella on lisäksi oltava merkittävä vaikutus hankkeen toteutukseen.

Rahoitus suunnataan yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla. Yrityksellä tulee olla halua ja kykyä liiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja kasvattamiseen. Kehittämishankkeilla on oltava positiivinen vaikutus aluetalouteen. Rahoitus kohdistetaan siten, että tuettavat toimet eivät aiheuta merkittävää haittaa tai sen riskiä ilmasto- tai ympäristötavoitteille. Yrityksen kannalta tavanomaiseen toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen rahoitusta ei voida myöntää.

Rahoitusta voidaan myöntää tässä haussa ainoastaan pk-yritykselle. Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka täyttää komission antaman pienen tai keskisuuren yrityksen määritelmän. Määritelmä löytyy oheisesta linkistä avautuvasta oppaasta (Käyttöopas Pk-yrityksen määritelmä).

Yritysten hankkeiden tulee tukea alueellista siirtymäsuunnitelmaa. Maakunnittaiset siirtymäsuunnitelmat löytyvät täältä.

Avustusta myönnettäessä edellytetään lähtökohtaisesti, että hakija on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa, toimii yhteiskuntavastuullisesti sekä eettisesti kestävällä tavalla. Yrityksen toimintaan sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvien lupa-asiat tulee olla kunnossa. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että yrityksellä on kiinteä toimipaikka ja että yritys harjoittaa toimintaa rahoituksen myöntävän ELY-keskuksen toimialueella Itä-Suomessa tai sieltä käsin. Mikäli osa kehittämistyöstä tehdään Itä-Suomen ulkopuolella, tulee kehittämistyön hyötyjen kohdistua selkeästi Itä-Suomen alueelle. Tuettavien investointien tulee olla yrityksen omassa käytössä sekä sijaita Itä-Suomessa.

Vähähiilisen siirtymän haittavaikutusten kompensoimiseksi toimissa korostetaan elinkeinojen monipuolistamista ja eri toimialojen työvoiman sopeuttamista hiilineutraaliin siirtymään. Elinkeinojen monipuolistamisen kehittämistoimenpiteissä ja investoinneissa huomioidaan maakunnan älykkään erikoistumisen strategiassa esitetty kehittämispotentiaali, erityisesti vihreän talouden työpaikat ja vihreän teknologian uudet ratkaisut ja niiden mukanaan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet esimerkiksi matkailun, kierto- ja biotalouden piirissä.

Yrityksen kehittämisavustusta ei voida myöntää energiantuotantoon, -varastointiin, -siirtoon tai -jakeluun liittyviin investointihankkeisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä turvetuotantoon, kala-, maa- eikä metsätalouden alkutuotannon harjoittamiseen tai maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon myös Euroopan unionin toimialakohtaiset rajoitukset.

Säädökset

Avustuksen myöntöön vaikuttaa rakennerahasto-ohjelmaan sopivuuden lisäksi myös sopivuus lainsäädäntöön. Päätösten taustalla on aina kansallinen ja Euroopan yhteisön säädöspohja.

Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028(758/2021) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (895/2021).

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukainen yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvaraista valtionavustusta. Päätöksiä tekevät ELY-keskukset voivat tehdä avustuksen myöntämistä koskevia linjauksia ja käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa päätöksiä tehtäessä.

Etelä-Savon ELY-keskus on julkaisemassaan Yritysrahoitusstrategiassa täsmentänyt avustuksen myöntöön liittyviä periaatteita. Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia löytyy oheisen linkin takaa (Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia).

Kustannusmallit

Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat tosiasialliset kustannukset sekä prosenttimääräiset kustannukset. Tosiasiallisten kustannusten yhteenlasketun summan perusteella määritellään prosenttimääräinen korvaus. Prosenttimääräisesti korvattavia kustannuksia ei tarvitse eritellä avustus- eikä maksatushakemuksessa.

Valtioneuvostonasetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 13 §:ssä, 14 §:ssä ja 15 §:ssä on tarkemmin kuvattu, mitkä kustannukset korvataan tosiasiallisina ja mitkä prosenttimääräisinä.

Avustusta voidaan myöntää investointeihin sekä muuhun kehittämiseen.

Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Kehittämistoimenpiteiden osalta avustukseen piiriin voidaan hyväksyä ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, yrityksen henkilökunnan kehittämistyöhön osallistumisesta aiheutuvia palkka- ja matkakustannuksia sekä kehittämistyöhön olennaisesti liittyviin raaka-ainemenoja. Kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa rahoitusta voidaan lisäksi myöntää kansainvälistymistä edistäville messuille tai tapahtumaan osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin

Investoinnilla tarkoitetaan aineellista ja aineetonta investointia. Aineellisina investointeina voidaan avustuksen piiriin hyväksyä rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä koneiden ja laitteiden hankinta- ja leasing -kustannuksia. Aineettomalla investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa. Avustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin. Tämän vuoksi ELY-keskus suosittelee hakijaa arvioimaan, onko pitkän aikavälin kilpailukyvyn kehittäminen mahdollista toteuttaa pelkällä investointihankkeella.

Osa-aikaisesti hankkeessa työskenteleville vahvistetaan kiinteä prosenttiosuus työajasta, jonka hän käyttää kehittämistyöhön. Kunkin hankkeen toteuttamiseen osallistuvan henkilön hanketta koskeva työaikaosuus on oltava vähintään 20 prosenttia vuotuisesta 100 prosentin työaikaosuutta vastaavasta työajasta.

Tukitasot

Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä voi vaihdella yrityskoon mukaan. Investointiin myönnettävän avustuksen enimmäismäärästä säädetään valtioneuvoston asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 8 §:ssä, kehittämiskustannusten avustamisen saman asetuksen 16 §:ssä.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan investointien tukemiseen käytettävä enimmäistukitaso mikro- ja pienyrityksille 40 % sekä keskisuurille yrityksille 30 %. Muuhun kehittämiseen voidaan pk-yrityksille myöntää asetuksen mukaan enintään 50 % avustus. Tässä haussa avustusta ei voida myöntää muille kuin pk-yrityksille.

ELY-keskus voi käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa, ja poiketa edellä luetelluista enimmäistukitasoista, mikäli se katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista asiakkaiden tasapuolisen kohtelun tai esimerkiksi määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi. Samoin, mikäli ELY-keskus näkee, että hanke toteutuu em. tukitasoja alhaisemmalla avustuksen määrällä, voi se käyttää päätöksessään myös alhaisempaa tukitasoa.

Valintaperusteet ja pisteytysmalli

Jatkoon päästäkseen hakemuksen tulee täyttää kaikki yleiset valintaperusteet Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista rahoitettavissa hankkeissa ohjelmakaudella 2021–2027. Hakemus on tukikelvoton, mikäli hanke ei täytä kaikkia yleisiä valintaperusteita.

Arvioitaessa hakemusten soveltuvuutta Suomen rakennerahasto-ohjelmaan sekä hankkeiden välistä paremmuutta ohjelman kannalta käytetään hakemusten pisteytysmallia.

Erityiset valintaperusteet muodostuvat kaikille erityistavoitteille yhteisistä horisontaalisista valintaperusteista sekä erityistavoitekohtaisista valintaperusteista.

Horisontaalisia valintaperusteita on kolme. Horisontaalisten valintaperusteiden pisteytys suoritetaan asteikolla 0–3. Hakemuksen katsotaan täyttäneen horisontaaliset valintaperusteet, kun hakemus on saanut vähintään yhden pisteen jokaisesta valintaperustekohdasta. Toisaalta hakemus katsotaan tukikelvottomaksi, jos hakemus ei saa vähintään yhtä pistettä jokaisesta valintaperustekohdasta.

Horisontaaliset valintaperusteet ovat:

 • Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
 • Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa

Erityistavoitekohtaisia valintaperusteita on tässä haussa neljä. Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet arvioidaan asteikolla 0–5.  Hankkeen saama pistemäärä muodostuu horisontaalisten valintaperusteiden sekä erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden yhteissummasta. Jatkoon päästäkseen on hankkeen saavutettava vähimmäispisteraja, joka on tällä hakukierroksella 13 pistettä.  Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet kuvataan myöhemmin kohdassa 8.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää Etelä-Savon ELY-keskukselle sähköisesti EURA2021 – järjestelmässä www.eura2021.fi. Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista.

Hakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta. Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi kirjautua EURA 2021 -järjestelmään ilman erillistä valtuutta tai tarvittaessa yritys voi valtuuttaatoisen henkilön asiointiin Suomi.fi -järjestelmässä. Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista löytyy sivulta https://www.suomi.fi/valtuudet.

Hakemuksessa tulee olla yksityiskohtainen hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. ELY- keskuksen myöntämä avustus on luonteeltaan yksityistä rahoitusta täydentävää rahoitusta, joten hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta (esim. lainatarjoukset tai -päätökset). Lisäksi hakemuksessa tulee olla ajantasainen liiketoimintasuunnitelma.

Hankehakua varten varatun tuen kokonaismäärä
Arviolta enintään yhteensä 26 miljoonaa euroa
Yleiset valintaperusteet
Rahoitettavaksi hyväksyttävien hankkeiden hakijoiden (myös ryhmähankkeiden kaikkien hakijoiden) tulee täyttää yleiset valintaperusteet. Mahdolliset poikkeukset todetaan ao. perusteen yhteydessä. Yleiset valintaperusteet on esitetty oheisesta linkistä avautuvassa asiakirjassa (Yleiset valintaperusteet)
Valittavana on seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet
Toimintalinja 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi
Erityistavoite 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä
Hankehaun erityistavoitekohtaiset valintaperusteet:
 • Hanke edistää kasvuhakuista ja uutta työllistävää liiketoimintaa
 • Hankkeella tuetaan uudistuvaa liiketoimintaa sekä yritysten jatkuvuutta
 • Hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- tai innovointivalmiuksia tai -edellytyksiä
 • Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa
 • Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
 • Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
Kustannusmalli
Kustannusmalli tai -mallit, joita hankkeissa voidaan käyttää
 • Flat rate 7 % kehittäminen
 • Flat rate 1,5 % investointi
 • Flat rate 7 % kehittäminen ja Flat rate 1,5 % investointi
Palkkakustannusmalli
 • Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset
Matkakustannusmalli
 • Tosiasiallisesti aiheutuneet matkakustannukset
Palkkakustannusten korvausten perusteet on esitetty oheisesta linkistä avautuvassa asiakirjassa (Palkkakustannusten vakiosivukuluprosentin vahvistaminen ja mukauttamismenetelmän kuvaus)
Lisätiedot

Ohjelma-asiakirja on saatavilla EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien verkkopalvelusta, joka löytyy oheisen linkin takaa (www.rakennerahastot.fi)

Lisätietoa rahoituksesta saa ELY-keskuksen yritysrahoitusneuvonnasta, joka palvelee arkisin klo 9–15 numerossa 0295 024 800, sähköposti: pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi

Yhteystietomme löytyvät: ELY-keskus | Rakennerahastot

LUE LISÄÄ EURA21 -sivustolta ja hae rahoitusta!

Tapahtumapaikka

Verkossa

Järjestäjä

Etelä-Savon ELY-keskus