|

Energiaa todellakin vapautui Itä-Suomen Energiapäivillä Varkaudessa!

Pohjois-Savon Energiaklusteri -hanke ylitti odotukset ja 16.–17. toukokuuta Itä-Suomen Energiapäivät Warkaus-Salissa sai energian todella vapautumaan. Tapahtuma kokosi aurinkoiseen Varkauteen suuren osallistujajoukon energia- ja teknologia-alan ammattilaisia, edelläkävijöitä ja asiantuntijoita. Osa asiantuntijoista nähtiin lavalla ”energiagurut” -teemalla paneelikeskusteluissa. Alan yritysedustajat, koulutuksen- ja tutkimuskentän alueellinen osaaminen sekä kuntaedustus ottivat osaa vahvasti tapahtumaan, tuoden esiin omia teknologioita sekä innovaatioita kentältä. Valtion tasolta tapahtuma sai osakseen arvovaltaisen ja tärkeän Itä-Suomen energia- ja teknologiatoimialan mahdollisuuksia huomioivan viestin, kun Ilmasto- ja ympäristöministeri, Kai Mykkänen avasi tilaisuuden videotervehdyksellään.

Paikallinen luova osaaminen tuotiin taiteen ammattilaisten toimesta esiin heti ensi metreiltä asti. Energisen tunnelman tapahtumapäivien päälavalle Warkaus-Saliin loihti valaistuksen ja äänimaailman tekniikasta vastaava Festivaalimaa Oy. Molemmat tapahtumapäivät sukelsivat Walter Ahlströmin matkassa Varkauden kaupungin ja teollisen historian syntyyn. Tapahtumapäivät juontanut Tommi Taskinen sai roolisuorituksillaan ylistystä haltioituneelta yleisöltä. Taidetta ja kulttuuria mahdutettiin energiseen ohjelmaan ja yleisöä hemmoteltiin taiteilija Jenni Kuronen-Nuccin upealla viuluesityksellä päivien lomassa sekä Varkauden laulun kuoro toi tunnelmaa verkottumisillallisille Ravintola Kahteen Ruusuun.

Kaksipäiväinen tapahtuma oli merkityksellinen näytönpaikka koko Itä-Suomen alueen toimijoille yhteisesti, tuoden esiin vahvaa alueellista energia- ja teknologia-alan osaamista monipuolisuudellaan yritysesittelyiden kautta. Pohjois-Savon Energiaklusteri- hanke toi esiin vahvasti omaa toimintaansa ja päivitettyä strategiaa, jonka toteuttamisessa sidosryhmät, jäsenyritykset, lähialueen kaupungit ja kunnat ovat tärkeässä roolissa. Alueellisen ekosysteemin kasvattaminen yhdessä painottui tapahtuman kantavana teemana. Kuten Ilmasto- ja ympäristöministeri, Kai Mykkänen totesikin videotervehdyksensä aluksi: ”Hyvät Itä-Suomen Energiapäivien osallistujat ja alan ammattilaiset. Olette todella keskeisen asian äärellä, koko Suomen tulevaisuuden kannalta ja myös meidän hyvinvoinnin ja talouden kannalta.” Ympäristö- ja ilmastoministeri viesti hallituksen ja ministeriön ajankohtaisia terveisiä; tunnistettuja haasteita sekä suuntia kehityksen osalta painottaen päätöksiä, joilla alueellista ja valtakunnallista kehitystä vihreän siirtymän tukemiseen on tehty tai valmisteilla.

Vihreässä siirtymässä työelämän, teknologioiden kehittämisen, uuden innovoinnin ja koulutustarjonnan yhteensovittaminen yrityskentän tarpeisiin ovat tärkeässä roolissa. Nämä teemat nousivat esiin vahvasti energiapäivien ensimmäisen päivän paneelikeskusteluissa. Osaajapula ja lainsäädäntö nähtiin esteinä energia-alan kasvulle vihreässä siirtymässä monen yritysedustajan toimesta. Osaamisen rooli ja ennustettavuus tunnistettiin energiamurroksessa haasteellisiksi.

Teknologiateollisuus ry:stä energia ja ilmasto asioiden johtaja, Annukka Saari kiteytti tätä avauksessaan. Hän toi esiin, ettei pelkkä tekoäly riitä, vaan ihmiset ja osaajat ovat tärkeässä roolissa, ja hallituskausien ylittäviä ratkaisuja tarvitaan päätöksenteossa. Ekosysteemien ja klustereiden merkitys koettiin panelistien toimesta tärkeänä yhdistäjänä monitahoisesti sekä viestin välittäjänä. Opiskelija näkökulmasta kuultiin, että alalle koulutukseen hakeutumisessa kiinnostus kulminoituu kehityksen ja haasteiden ratkaisemisen ympärille. Tärkeitä ja kriittisiä asioita tulevaisuuden kannalta ovat osaamisen lisääminen ja jatkuva oppiminen. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön merkitys korostuvat koulutuksen kohdistettavuuden ja osaavan henkilöstön jatkuvuuden varmistamisen osalta.

Energiapäivien toisena päivänä paneelikeskusteluissa korostuivat rohkeus riittävän suuriin hankkeisiin, joita voidaan saavuttaa piloteista skaalaamalla ”step by step” ja ideoinnissa uskaltaa ajatella boksin ulkopuolelta. Hidastavina tekijöinä investoinneille nähtiin kunnallisten ja valtakunnallisten päätösten prosessit ja kaavoitusten hitaus. Lupabyrokratia nähtiin myös isona hidasteena, joka vaatii myös aikaa, että osaamista. Panelisteilta kuultiin kuitenkin positiivisia uutisia, että oppaita viranomaisten avuksi on kehitteillä lupaprosessien sujuvoittamiseksi. Yhteisen konsensuksen selkeä viesti oli, että ketteryys niin hankkeiden etenemisprosesseissa, kuin etukäteen tehtävä verkostosuunnittelu ovat tärkeässä roolissa eri yritysten ja toimijoiden toiminnan kehittämisen sekä investointien kannalta.

Pohjois-Savon Energiaklusterin päätavoite tapahtumapäivillä oli saattaa yhteen eri tahot ja mahdollistaa laaja-alainen vuoropuhelu sekä keskustelu, jotta tiedetään mitä vaaditaan ja tarvitaan jatkossa, että Itä-Suomen innovatiivinen ja aktiivinen energia- ja teknologia-alan ekosysteemi kasvaa ja vahvistuu entisestään. Millä resursseilla varmistamme tulevaisuudessa, että olemme alueellisesti edelläkävijä vihreässä energiamurroksessa? Tapahtuman esitysmateriaalit löytyvät energiaklusterin nettisivujen materiaalipankista.

”Tapahtuma toi meille ja toivottavasti myös yleisölle valtavasti lisätietoa eri toimijoiden tarpeista, osaamisesta, teknologiasta sekä mahdollisuuksista tukitoimineen. Energiamurroksen haasteet ja kehityskohteet nousivat esille, mikä on tärkeää klusterin toiminnan kehittämisen kannalta niin meille, kuin meidän sidosryhmillemmekin. Tapahtumapäivistä palaute on ollut huikeaa ja tapahtumalle on toivottu jatkoa, mikä kertoo meille klusteritoimijoille, että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Uuden tapahtuman suunnittelu on jo alustavasti otettu klusteritiimin kanssa työpöydälle ja tiedotamme asiasta lisää heti kun suunnittelu on edennyt siihen pisteeseen”, vinkkaa toimialapäällikkö, Kirsi Kinnunen.

Pohjois-Savon ja erityisesti Keski-Savon alueella toimii merkittävä energia-alan toimijoiden verkosto. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maakunnan ja Pieksämäen alueen energia- ja teknologia-alan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset. Kohderyhmä koostuu myös energiaintensiivisistä toimijoista, jotka käyttävät tuotannossaan tai liiketoiminnassaan paljon energiaa. Hankkeen kautta lisätään yhteistyötä ja osaamista, joka tukee uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.

Energiaklusterin kehitystyötä aloitettiin Pohjois-Savon liiton rahoittamassa Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa, EnEko2020. Pohjois-Savon Energiaklusteri- hankkeen toteutusaika on 1.10.2022-30.9.2025 ja hanke saa Euroopan unionin osarahoitusta Pohjois-Savon liitolta, jonka lisäksi rahoittajina ovat alueen kunnat, kaupungit ja yritykset.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu  sekä Savon Koulutuskuntayhtymä.

Lisätietoja:                                                                                                                                                                                                         

Kirsi Kinnunen, Toimialapäällikkö, Pohjois-Savon Energiaklusteri                                                                                                                    

puh. 044 794 9704 tai kirsi.kinnunen@navitas.fi

Samankaltaiset artikkelit